Vissza az előző oldalra ...

Általános szerződési feltételek

1.   Hatályosság

1.1 Szállító szállításai az alábbi általános szállítási feltételek alapján történnek. Jelen szállítási feltételek a szállítási szerződés szerves részét képezik, illetve következetesen érvényes részei minden egyes ajánlatnak.

1.2 Alábbi feltételektől történő bárminemű eltérés csak abban az esetben hatályos, ha azt mindkét fél írásosan elfogadta.

1.3 A szállítási feltételek elfogadása az ajánlat elfogadásakor és/vagy átvételekor kölcsönös megtörténik.

2.   Szállítási szerződés létrejötte

2.1 Szállító ajánlata rá nézve minden kötelezettség nélküli. A szállítási szerződés csak az írásos megrendelés elfogadásával lép életbe. A szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csakis írásban érvényes.

2.2 Az ajánlathoz csatolt mellékletek (képek, rajzok, adatok, ábrák, stb.) csak tájékoztató jellegűek, kivéve, ha az abban foglaltak tekintetében Szállító kifejezetten kötelezettséget nem vállal. Szállító mindennemű költségvetésre, rajzra és más mellékletre nézve fenntartja tulajdon-, illetve szerzői jogát. Ezeket Szállító kifejezett hozzájárulása nélkül sokszorosítani vagy harmadik fél számára átadni nem lehet.

2.3 Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatában szereplő árun konstrukciós változtatásokat végezzen, de ezen változtatások elvégzésére a már leszállított áruk esetében nem kötelezhető.

2.4 Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő feltételeket kíván érvényesíteni, ez kizárólag a Szállító által ezen eltérő feltételek írásban való elfogadása esetén érvényes.

2.5 A Szállító nem köteles a Megrendelő által javasolt eltérő feltételeket figyelembe venni, abban az esetben sem, ha azt a Megrendelő tenderfelhívással, ellenajánlattal vagy más hasonló dokumentummal együtt nyújtja be számára.

2.6 A szállítás és egyéb szolgáltatások szerződésszerű feltételeit a Szállítónak a Megrendelő számára megküldött utolsó ajánlata tartalmazza, abban az esetben is, ha a vételi megbízás eltérne ettől. Ez alól kivétel kizárólag a Szállító írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2.7 A Szállító utolsó ajánlatában említett szállítások és szolgáltatások kizárólag a Megrendelő írásban megküldött változtatott megrendelése után érvényesíthetők.

3.   Szállítási határidő

3.1 A megrendelés visszaigazolásában jelzett szállítási határidő kitolódik azzal az idővel, míg

      -  Szállító vagy annak alvállalkozója rajta kívül álló okok (tűzvész, földrengés, üzemzavar, sztrájk, alapanyagok beszállításának késése, embargó, háborús- vagy terrorcselekmények, stb.) miatt akadályoztatva van az áru előállításában, elszállításában vagy átadásában.

      -  Megrendelő a szállítás teljesítéséhez szükséges bármely intézkedésével vagy a vételár előlegfizetésével késedelemben van,

3.2 Szállító fenntartja magának a jogot a rész-, illetve előszállításra.

3.3 Amennyiben az áru feladásának időpontját Megrendelő kívánságára kell módosítani vagy a szállítási határidőn túl az árut visszatartani, az ebből adódó fuvarozási és/vagy raktározási és egyéb többletköltségeket Szállító Megrendelő felé továbbszámlázza.

3.4 Megrendelő kártérítési igénnyel csak abban az esetben léphet fel, amennyiben Szállító részéről szándékosság vagy gondtalan kezelés bizonyítható.

4.   Fizetési feltételek

4.1 Tekintettel az áru sajátosságaira és beszerzési módjára Megrendelő elismeri a Szállítónak azon jogát, miszerint a szerződésben megjelölt ár a költségnövekedés arányában módosításra kerül, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyama az ajánlatba szereplő árfolyamtól eltér, a fizetéskor érvényes árfolyamon újrakalkulált árak az érvényesek

4.2 Megrendelő részéről felmerülő bármiféle igény a vételár esedékességét nem érinti. Megrendelő lemond arról a jogáról, hogy a vételárba esetleges egyéb követelései fejében beszámítással éljen.

4.3 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget számol fel késedelmi kamat címén.

4.5 Szállító Megrendelőtől a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását kérheti, amennyiben az ár időben való teljesítését veszélyeztetve érzi. 

4.6 Megrendelő részéről a fizetés - a mindenkori megállapodás szerint - történhet:

       -  30% előleg banki átutalásával + a fennmaradó 70% átvétel előtti banki átutalásával, vagy átvételkori készpénzes kifizetésével

      - egyéb írásos megállapodás szerint

      Banki átutalás esetében a fizetés akkor tekinthető végrehajtottnak, ha az összeg bankszámlánkon megjelenik.

4.7 Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Megrendelő a beszállítás pénzügyi fedezetének biztosítását szolgáló előlegfizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik vagy a teljes fedezet biztosításának esetében kötelezettségének Szállító felhívása ellenére 8 napon belül nem tesz eleget.

5.   Tulajdonjog fenntartás

      Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása nem érinti a kárveszély átszállását, ami a szerződésben meghatározott teljesítési helyen és időben történt meg.

6.   Mennyiségi és minőségi átvétel

6.1 Amennyiben a felek kifejezetten másban nem állapodnak meg, az áru átadásának helye a Szállító telephelye (Ha Megrendelő az áru átvételével Szállító hibáján kívül késedelembe kerül, Szállító által készre jelentett áru átvételére kitűzött időponttól a kárveszély a Megrendelőre száll át).

6.2 Megrendelő vállalja, hogy az árut annak átvételekor megvizsgálja és annak felismerhető esetleges mennyiségi és/vagy minőségi hiányosságát a vonatkozó bizonyítékkal együtt, Szállítóval legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül írásban közli. Fuvarozó útján történő szállítás esetén Megrendelő köteles Fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket a jogszabályban előírt időben és módon megtenni, illetve erről Szállítót is tájékoztatni.

6.3 Szállító mennyiségi és/vagy minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége nem terjed ki a hiba következtében elmaradó haszonra, illetve egyéb közvetett károkra.

7.   Üzembe helyezés

7.1 Az áru beszerelése Megrendelő, illetve Felhasználó feladata. Az áru jellegére való tekintettel Megrendelő tudomásul veszi, hogy a beüzemeléshez az előírt képesítésekkel rendelkező szakember közreműködése elengedhetetlen.

7.2 Az áru üzembe helyezéséhez Szállító Megrendelő kérésére szerződött márkaszerviz-partnereit kiajánlja.

7.3 Megrendelő feladata, hogy gondoskodjon az áru kezelési útmutatásában foglaltak szerinti folyamatos karbantartásáról, illetve az áruhoz csatlakozó, azzal közvetlen vagy közvetett kölcsönhatásban lévő egyéb berendezések hibátlan működéséről. Megrendelő köteles gondoskodni a kezelőszemélyzet előzetes, megfelelő munkavédelmi oktatásáról. Az ide kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásából származó személyi és dologi károkért Szállítót felelősség nem terheli.

9.   Irányadó jogszabály

9.1 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

9.2 Felek a szerződés értelmezésével vagy teljesítésével összefüggő jogvitákat megkísérlik egymás közt, békés úton rendezni. Amennyiben ez eredménytelennek bizonyulna, úgy a Felek a jogvita eldöntése céljából alávetik magukat a hatáskör szerinti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság illetékességének.

10. Szerződés érvényesség

      Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, úgy ez a körülmény nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve a Felek az érvénytelennek bizonyult rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely eredeti szándékuknak mindenben megfelel.

11. Garancia

Az általunk importált berendezésekre, az átvételtől számított 24 hónapra kiterjedő garanciát vállalunk, amennyiben a beüzemelés általunk felhatalmazott márkaszerviz végzi és az üzemeltetés a műszaki leírásnak és a kezelési utasításnak megfelelően történik.

 A 24 hónapos garancia feltétele, hogy minden hűtési (illetve hőszivattyús készülékek esetében fűtési időszak is) időszak megkezdése előtt a leszállított berendezéseket AERMEC márkaszerviz a rendes karbantartás keretében átvizsgálja, megtisztítsa, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezze, és tevékenységét jegyzőkönyvbe foglalja.

Ezen munkálatok nem tartoznak a garanciális vállalás alá, elmaradása esetén a garanciális időszak 12 hónapra módosul.

Garanciális kötelezettségünk megszűnik, ha az átadott berendezésen, vagy annak beállításán illetéktelen személy, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, változtatásokat hajt végre, illetve engedély nélkül beüzemeli, feszültség alá helyezi.A garancia nem vonatkozik a rendeltetés szerinti használat során szükségszerűen elhasználódó berendezésekre és alkatrészekre.

12. Raktározás

Az áru megérkezésének kiértesítésétől számított 15. naptári nap után az át nem vett berendezésekre vonatkozó kárveszély a Megrendelőre száll, továbbá raktározási költséget számolunk fel, amelynek mértéke minimum az áru nettó értékének 1 %- a vagy 100 FT/m2/nap+Áfa, a nagyobbik érték szerint. A díj kiszabásánál az áru tárolási alapterülete a mértékadó, vagy legalább 1 m2, amennyiben az alapterülete kevesebb mint 1 m2. A raktározási költség az előszállítási időszakra nem vonatkozik.

Amennyiben a berendezéseket a szállítási határidő lejárta után, és a kiértesítést követő 30 napon belül a Megrendelő nem vette át, úgy tekintjük, hogy elállt a szerződéstől, és kiszámlázzuk a bánatpénzt.

 


Oktoklíma Kft.
  • 1039 Budapest Királyok útja 27.
  • Telefon: 00 36 1 433 2360
  • Telefon: 00 36 1 433 2361
  • Fax: 00 36 1 240 3617
  •  
  • Cégjegyzékszám: 01-09-686666
  • Adószám: 11987123-2-41
  • Számla szám: 11742087-20084871-00000000
Térkép, útvonal
Oktoklíma kft. címe